HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA

ThS. Nguyễn Phong Phú

TS. Phan Quốc Tấn

Ông Phạm Thành Nhân

ThS. Phạm Min

Ông Tô Võ Chánh Nghĩa

Bà Nguyễn Phước Phương Thảo

Ông Nguyễn Hữu Minh Châu

Ông Nguyễn Văn Kiệt

Ông Nguyễn Bảo Toàn

Ông Huỳnh Thanh Trúc