TRANG CHỦ / HỘI ĐỒNG CỐ VẤN

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN

Ông

HUỲNH THANH TRÚC

Điện thoại: 0903 25 55 25

Email: phunp@apex.vn

CHỨC DANH HIỆN TẠI

• Co. Founder Cty IVN

Hội Đồng Chuyên Gia

Mr. Tô Võ Chánh Nghĩa