TRANG CHỦ / HỘI ĐỒNG CỐ VẤN

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN

Ông

NGUYỄN THÀNH NHÂN

CHỨC DANH HIỆN TẠI

• Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh - Dự Án Công Ty CP Thực Phẩm Anh Kim
• Phó Chủ Nhiệm Phụ Trách Chiến Lược và Dự Án CLB Doanh Nhân Chữ Thập Đỏ Tp.HCM
• Cựu Giám Đốc Marketing Tập Đoàn Kinh Đô.
• Cựu Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh Tập Đoàn Sơn Hà.
• Cựu Phó Tổng Giám Đốc Điều Hành Công Ty CP Sakos.

Hội Đồng Chuyên Gia

Mr. Tô Võ Chánh Nghĩa