TRANG CHỦ / HỘI ĐỒNG CỐ VẤN

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN

Thạc Sĩ

DOANH LIÊN

CHỨC DANH HIỆN TẠI

• Viện trưởng Viện nghiên cứu pháp luật bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng.
• Phó Tổng Giám đốc Truyền hình trực tuyến Việt Nam.
• Phó Viện trưởng Viện phát triển doanh nghiệp và tài năng Việt Nam.

Hội Đồng Chuyên Gia

Mr. Tô Võ Chánh Nghĩa